RAVİ
Enes

HADİS
Biz şu ayeti amcam Enes İbnu'n-Nadr hakkında indi biliyorduk, (mealen): "Mü'minler içinde Allah'a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler var. İşte onların kimi adağını ödedi, kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiçbir suretle (ahidlerini) değiştirmediler." (Ahzab 23).

KAYNAK
Buhari, Tefsir, Ahzab 3; Müslim, İmaret 148 (1903); Tirmizi, Tefsir, Ahzab (3198-3199)


EY HÜSNİ'YA GÖZÜN AÇ.....!


Ey gönül gezme yabanda eyle derdine ilaç
Ölmeden eyle tedarik ecel yakın gözün aç
Ol ruzi cezadan sorarlar cümle ahvalin senin
Kıl Namazı tut Orucu Mevla'nın neyhinden kaç

Küntü Kenzi dedi Mevlam arayan bulur anı
Levlake Levlak buyurdu yücedir onun şanı
Fedaki yoluna anın malı mülkü hem canı
Sevdi halk eyledi Mevla nefsine vurulup taç

Derde derman eyledi Rahmetellil alemin
Şefaat umdular ondan Enbiya'yı Mürselin
Şefaat için halk etti Onu Rab'bil alemin
Başkada ne verirsen cümlesi ona muhtaç

İndirdi Cebrail ona Mevladan ol selam
Ayet Ayet beyanatın cümlesi oldu tamam
Okudu tefsir eyledi cümlesini ol İmam
Gösterdi aleme yolu cümleye oldu seraç

Muti kalbe ente muti sırrına er ey güman
Ölmeden evvel öldün dedi ol Hay'yül Enam
Külli nefsin zor katı mevti işittin tamam
Can bedende durur iken Ey Hüsni'ya gözün aç.