RAVİ
Aişe

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ka'be'ye karşı bir ordu, saldırı tertipleyecek. Yerin bir çölüne geldikleri vakit en öndekileri de en sondakileri de (tamamiyle) yere batıracak!" Ben söze girip: "Ey Allah'ın Resulü, onların içerisinde çarşı-pazar (ehli) olanlar, onlardan olma(dığı halde katılan)lar da var. Nasıl olur da hepsi birden yere batırılıp (cezalandırılır)?" dedim. Aleyhissaletu vesselam: "Öndekileri de, arkadakileri de batırılır. Ancak, herbiri niyetlerine göre diriltilir" buyurdular.

KAYNAK
Buhari, Büyu 49; Müslim, Fiten 8, (2884)


EY MÜRÜVVET MADENİ SAHİP EMANET MURTEZA


Ey mürüvvet madeni sahip emanet murteza
Ey Hudanın arslanı aynı hidayet murteza           


Hak resulu fahri alem nuru vahit der sana
Hel-eta geldi senin şanında ayet murteza


Ol ki kudret kandilinde vahidi min-nur iken
Cebraile mürşid oldun buldu rahat murteza


Fehm olundu evvel ahir evvelin kimdir ne gam
Senden oldu esne aşer nevi  imamet murteza


Senden erdi Arife aynel yakin hakkal yakin
Evliyalar serveri sahip emanet murteza


Bab-ı sensin cümle ilmin şehri şahı Mustafa
Kenzi azam kapısın buldu cemaat murteza


Kim yaman saldırsa sana sen ana kıldın ata
Sen keremler kânısın ehl-i sahasın murteza


Münkir olan hazretine bulmasın asla halas
Sana amenna diyen buldu selamet murteza


Hayf ola haktan hakir bulmasın hergiz necat
Kimki sen sultana kılmadı itaat murteza


Sırrike sırrı buyurdu şanına hayrül beşer
Küntü kenzin mazharı ehli saadet murteza


Görmediğim tanrıya tapmam dedin haktır sözün
Senden artık kim kıla hakka ibadet murteza


Ya Ali ebül Hasansın hem Hüseyni kerbela
Dürrü cevher madeni ehli şehadet murteza


Himmetin peymanesidir alemi hayran eden
Ey veliler serveri sahip keramet murteza


Mahı vechin kıblesidir aşıkanı vahidin
Devlet etti niyaz etti ol nihayet murteza


Leblerin çeşmesinden abı hayat anladım
Hem zebanındır senin gandü melahat nurteza


Sen atanın bahrine bahirsin ey canlara can
Külli şey-i sende buldu hem cümle hacet murteza


Gözlerin hışmından oldu kafirin zehrası  çak
Darbı tıgından erişti küffara Garet ömurteza


Arifin kalbine hubbun gün gibi verdi ziya
Fasıkın gönlüne zulmet ve nifakat murteza


Sen şahı merdanı alem arifin bürhanısın
Sakii kevser ebrarı cemaat murteza


Kimki sen şahın hayali hubbuna dil vermedi
Dü cihanda kerahat andan gitmez murteza


Ey cevahir madeni Hulki azimindir ziyb
Pes necef ırmağına kıldın işaret murteza


La fetta illa ali lla seyfe illa zülfikar
Kenzi mafhidir sana Kâni hidayet murteza


Sad hazaran şükrü minnet halikı yezdanıma
Gönlüme kıldı bina hubbun imarat murteza


Bin yıl ömrüm olsa şerhineylesem mümkün değil
Bulmadı aşkın zülalında kanaat murteza


Canı bin olsa SİNAN ÜMMİ'nin eylerdi feda
Mürüvetin hakkı için anı kılma feragat murteza