RAVİ
el-Haccac İbnu Amr el-Ensdri

HADİS
Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Kimin (bir bacağı) kırılır veya sakatlanırsa ihramdan çıkar (ve memleketine döner ve müteakip sene yeniden hacc yapar."

KAYNAK
Tirmizi, Hacc 96, (940); Ebu Davud, Menasik 44 (1862); Nesai, Hacc 102, (5,198, 199)


YA RASULALLAH - 3 -


Kime feyzin olan fâiz ana keşf olur her ğamız 
Ne şer olur ana ârız ne hod darr Ya Rasulallah  

Kim ola aşk ile mazbut olur kalbi sana merbut 
İder kalbin gül-i mebsut mu'attar Ya Rasulallah 

Şekavetten olup mahfuz sa'âdetle olur mahzuz 
Olup şâyeste-i melhuz o manzar Ya Rasulallah 

Harim-i vaslına mâni olur mu bu dile vâki 
Değil bâğında ser râfi çü ar'ar Ya Rasulallah 

Cihanın bezmine bâliğ değil dil cümleden fâriğ 
Ne câm-ı bâde-i sâbiğ ne sâğar Ya Rasulallah 

Amim-i himmetin ma'ruf usât ahvâline ma'tuf 
Himayende olur melhûf muzaffer Ya Rasulallah 

Cemâlin eylese işrâk olur dil cânibi berrâk 
Olurdu hem-ser-i nüh-tâk bu ahkar Ya Rasulallah 

--son --