RAVİ
Aişe

HADİS
Hz. Ebu Bekr (ra) halife seçildiği zaman: "Kavmim biliyor ki, benim mesleğim ailemin nafakasını te'minden aciz değildir. Ancak şimdi Müslümanların işleriyle meşgulüm. Bu sebeple Ebu Bekr'in ailesi beytü'l-malden yiyecek, o da Müslümanlar için çalışacak" dedi.

KAYNAK
Buhari, Büyu 15


YA RESULALLAH - 2


Sana lutf eyledi m'abud şefaatla olup mev'ud 
Oluptur rütbe-i Mahmud mukadder Ya Resulallah 

Kerem kıl destimi âhız olup kıl emrimi nâfiz 
Olurmu hiç sana âiz muhadder Ya Resulallah 

Eğerçi eyledim bisyâr hatâ vü itmedim ısrar 
Nedâmet ile istimrâr mukarrer Ya Resulallah 

İdüp bâb-ı ümidi bâz bana kıl lutfunu dem-saz 
Değilsin bâ-itâb u naz dil-âzâr Ya Resulallah  

Dem-i vahşetde cinn ü nâs ider lutfunla istinâs 
Serir-i vasla kıl iclâs müyesser Ya Resulallah 

Kim itse câm-ı aşkın nuş olur ol neşveden ser-hoş 
Olur vaslınla ol bi-hûş mübeşşer Ya Resullah 

Kime vaslın ola mahsus olur kasr-ı dili mersus 
Sa'âdetle olur mensus mukassar Ya Resullah 


--> Devamı var.