RAVİ
Kasım İbnu Muhammed

HADİS
Hz. Aişe (ra) teşehhüdde iken şunu okurdu: "Et-Tahiyyatu et-tayyibatu es-Salavatu, ez-zakiyatu lillahi, eşhedu en la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhü ve Resulühü. Esselamu aleyke eyyühennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu, es-selamu aleyna ve ala ibadillahi's-salihin, esellamu aleyküm."

KAYNAK
Muvatta, Salat 56,(1,91-92)


YA RESULALLAH -1-


Dem-a-dem eyler isti'ta bu ec'er Ya Resulallah 
Sana geldim kerem kıl tâ olam er Ya Resullah 

Kapına yüz sürer aktâb olur feyzinle hikmet-yâb 
Değildir necmile mehtab beraber Ya Resulallah 

Fuyûzundan senin elbet değildir kimse bi-minnet 
Ne mihr ü mâh-ı pür-safvet ne ahter Ya Resulallah 

Vücudun âleme bâis diyenler olmadı hânis 
Çü feyzinden olur hâdis müesser Ya Resulallah 

Kerem kıl bâb-ı lutfun aç ki anınla sir ola her ac 
Sana olmaz gelen muhtac-ı mehcer Ya Resulallah 

Budur dilden olan sânih ola hâl-i vasat lâyih 
Ne berd ola dile râcih ne hod har Ya Resulallah 

Hakikatte olup râsih şeri'atda dahi nâsih 
Sana her rütbe-i şâmih musahhar Ya Resullah 

-->Devamı var